Past Simple

Past Simple to angielski czas przeszły prosty, jak sama nazwa wskazuje służy on do tworzenia zdań w czasie przeszłym.

Zdania twierdzące

Zdania twierdzące w czasie Past Simple tworzymy w dużej mierze podobnie to zdań w czasie Present Simple. Czasowniki w języku angielskim możemy podzielić na regularne oraz na nieregularne.

Past Simple – czasowniki regularne

Jeżeli czasownik należy do grupy regularnych, formę past simple tworzymy dodając do bezokolicznika końcówkę -ed. Forma past simple pozostaje zawsze w tej samej formie, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z 1, 2 czy 3 osobą liczby pojedynczej lub mnogiej np.

I watched TV all day yesterday. – Wczoraj przez cały dzień oglądałem telewizję.
She cleaned her flat two days ago. – Ona posprzątała swoje mieszkanie dwa dni temu.
Last summer we played tennis very often. – Zeszłego lata bardzo często graliśmy w tenisa.

Przy dodawaniu końcówki -ed należy pamiętać o kilku zasadach:

  • do czasowników kończących się na -e dodajemy końcówkę -d:

hope (mieć nadzieję) – hoped
dance (tańczyć) – dance

  • jeżeli czasownik kończy się na -y, wówczas -y zmienia się w -i, a po nim następuje końcówka -ed: study (studiować, uczyć się) – studied
    marry (pobierać się) – married
    try (próbować) – tried
  • -y nie zmienia się na -i w przypadku czasowników kończących się na -ay, -ey, -oy, -uy:

stay (zostać) – stayed
enjoy (czerpać przyjemność) – enjoyed
powyższa zasada nie dotyczy czasowników nieregularnych:

say (powiedzieć) – said
pay (płacić) – paid

  • w przypadku krótkich, jednosylabowych czasowników, których dwie ostatnie litery to samogłoska i spółgłoska (np. stop), ostatnią literę podwajamy, po czym dodajemy końcówkę -ed:

stop (zatrzymać) – stopped
plan (planować) – planned
powyższa zasada nie dotyczy czasowników nieregularnych:

run (biec) – ran
swim (pływać) – swam
get (dostać) – got
Past Simple – czasowniki nieregularne
Do czasowników nieregularnych nie dodajemy końcówki -ed. Formy past simple musimy się w tym wypadku nauczyć na pamięć. Forma past simple pozostaje zawsze taka sama, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z 1, 2 czy 3 osobą liczby pojedynczej lub mnogiej.

Przykładowe czasowniki nieregularne:

come (przychodzić) – came, eat (jeść) – ate, go (iść) – went, have (mieć) – had, learn (uczyć się) – learnt, make (robić) – made, ring (dzwonić) – rang, swim (pływać) – swam, take (brać) – took, write (pisać) – write

Yesterday I ate four apples. – Wczoraj zjadłem cztery jabłka.
When Mary was a child she had a red bike. – Kiedy Mary była dzieckiem, miała czerwony rower.
Last weekend we took our friends to the ciemna. – W zeszły weekend zabraliśmy naszych przyjaciół do kina.

Źródło (http://twoj-angielski.pl/gramatyka/Past_Simple;  http://angielski.crib.pl/past-simple-angielski-czas-przeszly-prosty.html; http://t4tw.pl/angielski/gramatyka/past-simple.html)

Zdania pytające

Did + podmiot/osoba + czasownik w I-formie/formie podstawowej…?

Pytanie w czasie Past Simple tworzymy w sposób bardzo podobny do pytań w czasie Present Simple, to jest przy użyciu użyciu operatora. O ile w czasie Present Simple używaliśmy operatorów do i does to w czasie Past Simple wystepuje już tylko jeden operator – did. Pytanie tworzymy poprzez dodanie operatora did przed podmiotem zdania. Bardzo ważna jest też reguła, według której w pytaniach czasownik nie występuje już w formie przeszłej, ale w bezokoliczniku (np. She watched TV a lot -> Did she watch TV a lot?)

Przykładowe pytania w czasie Past Simple:

Did she like sweets? [Czy lubiła słodycze?]
Did they have nice evening? [Czy miło spędzili wieczór?]
Did we pay the taxi driver? [Czy zapłaciliśmy taksówkarzowi?]
Did you lend her any money? [Czy pożyczyłeś jej jakieś pieniądze?]

Udzielając odpowiedzi typu Tak/Nie, mówimy: Yes, I did. / No I didn’t (did not) itd.

np.

Did you drink tea yesterday?’ ‘Yes, I did. / No, I didn’t.’ – ‘Piłeś wczoraj herbatę?’ ‘Tak, piłem. / Nie, nie piłem.’
‘Did it rain on Friday?’ ‘Yes, it did. / No, it didn’t.’ – ‘Czy w piątek padał deszcz?’ ‘Tak, padał. / Nie, nie padał.’
‘Did they go to the cinema last weekend?’ ‘Yes, they did. / No, they didn’t.’ – ‘Czy oni poszli w zeszły weekend do kina?’ ‘Tak, poszli. / Nie, nie poszli.

Zdania przeczące

Did not/Didn’t + czasownik w I-szej formie

Przeczenia w czasie Past Simple tworzymy za pomocą operatora did, po którym dodajemy wyraz ‚not’  (did not). Inaczej niż w przypadku pytań, operator did not umieszczamy nie przed a za podmiotem zdania. Podobnie jak w pytaniach czasownik w zdaniu nie występuje już w formie przeszłej, lecz w bezokoliczniku (np. I left her alone. -> I didn’t leave her alone.)

Uwaga: Operator ‚did not’ bardzo często pojawia się w swojej skróconej fomie – didn’t.

Przykładowe przeczenia w czasie Past Simple:

He did not have a long holiday. [Nie miał długich wakacji]
I didn’t do it. [Nie zrobiłem tego]
We didn’t go to church very often. [Nie chodziliśmy do kościoła zbyt często]
They didn’t like their boss. [Nie lubili swojego szefa]

Źródło (http://t4tw.pl/angielski/gramatyka/past-simple.html)

Chcesz przećwiczyć? Oto link do ćwiczeń i odpowiedzi:

http://angielski.na6.pl/simple_past_exercises (zadania)

http://angielski.na6.pl/simple_past_answers (odpowiedzi)

Reklamy